CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NÁMESTOVO 
ZARIADENIE PRE SENIOROV sociálna služba  OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA sociálna služba  JEDÁLEŇ sociálna služba NOCĽAHÁREŇ sociálna služba

O nás

CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NÁMESTOVO (CSS Námestovo) je verejným poskytovateľom sociálnych služieb a jeho zriaďovateľom je mesto Námestovo.

Cieľom CSS Námestovo je poskytovať občanom v seniorskom veku komplexné sociálne služby, ak sú na tieto služby odkázaní.
Sociálne služby poskytuje v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s platnými všeobecne záväznými nariadeniami.

 

 

 

 

Aktuálne akcie

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE

Dňa 22.10.2013 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie CSSNO

veľkosť písma:   A   A